„E-signing“ a dematerializácia
„E-signing“ a dematerializácia
„E-signing“ a dematerializácia
„E-signing“ a dematerializácia
„E-signing“ a dematerializácia
„E-signing“ a dematerializácia

Cieľom projektu bylo vymyslieť a aj realizovať technológie pre digitálne podpisovanie úverových zmlúv (E-signing) a zaistiť integráciu tohtoho riešenia.

30. 12. 2013
Klient: Hello bank!

Jan Dryje

IT manager / Hello bank!

Prvé úvahy a prieskumy možných technických riešení pre projekt „Elektronické evidencie zmlúv v divízii Distribúcia“ sme so spoločnosťou Lundegaard začali riešiť pred viac než dvadsiatimi mesiacmi. V čase inicializácie projektu neexistovalo obdobné riešenie vo finančnom sektore. Doteraz neexistuje jediný výrok súdu, ktorý by obdobnú elektronickú dokumentáciu k úverovej zmluve nejako hodnotil.

Riešenie malo veľké dopady na ostatné prevádzkové aplikácie, kvôli veľkej integrácii s mnohými systémami a zmene obchodných procesov.

Systém hneď po svojom nasadení prešiel až nečakanou záťažou, keďže u kľúčového predajného partnera prebiehala zvýhodnená akcia generujúca vysoko nadštandardný počet úverových žiadostí. Počas prvých pár dní sa podarilo spracovať niekoľko stoviek digitálne podpísaných zmlúv, bez akýchkoľvek technických problémov. Podľa hodnotenia obsluhy na kontaktných miestach sú digitálne zmluvy uzatvorené v kratšom čase, než bol klasický papierový postup. Najväčšie úspory vychádzajú z odstránenia manipulácie s fyzickou zložkou úveru (zasielanie, archivácia a kontroly správnosti) u obchodných partnerov.

Prijatie zákazníkmi všetkých vekových kategórií bolo pozitívne. Na pilotných predajných miestach sa viac než 90% žiadostí hneď v prvých dňoch uzatváralo iba digitálne.

Riešenie plánujeme ďalej distribuovať do našej partnerskej siete a zároveň už premýšľame, ako technológiu a poznatky aplikovať pri ďalších predajných postupoch a procesoch.

Popis riešenia

Súčasťou riešenia bola prvotná rešerš možností a technologickej vykonateľnosti zámeru zaviesť možnosť tzv. vizuálneho elektronického biometrického podpisu. Po zhodnotení možností, vyrobení „proof of concept“ prototypov a zvážení legislatívnych aspektov bolo s klientom zvolené a realizované riešenie postavené na technológiách spoločnosti Signotec.

Samotné riešenie sa skladá z niekoľkých súvisiacich častí, najmä:

  • Samotná frontend aplikácia na zobrazenie podpisovaných dokumentov, nasnímanie biometrického podpisu pomocou tzv. „SignPadu“ a jeho preukázateľné spojenie s podpisovaným dokumentom na predajnom mieste
  • Serverová časť poskytujúca podpisované dokumenty a fungujúca ako akási „podateľňa“ na príjem digitálne podpísaných dokumentov a ich riadené odovzdávanie do ďalších interných systémov (najmä do DMS)
  • Úpravy a integrácie do partnerského predajného systému (B2B Extranet), v ktorom dochádza k uzatváraniu zmlúv, a v ktorom je pokrytý celý proces, počnúc súhlasom so spracovaním osobných údajov a končiac samotným podpisom návrhu zmluvy
  • Rozšírenie a modernizácia systému tlačových služieb , ktoré poskytujú zmluvné PDF dokumenty, po novom už pripravené na signifikáciu digitálnymi podpismi
  • Samotná frontend aplikácia na zobrazenie podpisovaných dokumentov, nasnímanie biometrického podpisu pomocou tzv. „SignPadu“ a jeho preukázateľné spojenie s podpisovaným dokumentom na predajnom mieste

Celé riešenie bolo dôkladne analyzované a navrhované s myšlienkou na bezpečnosť, legislatívne mantinely a preukázateľnosť vzniknutých dokumentov pri overovaní či súdnom spore. Naplno sú využité možnosti formátu PDF (certifikáty, vrstvenie verzií s podpismi) a kryptografia (vrátane umiestenia potrebných certifikátov priamo v podpisových zariadeniach).

Užívateľské rozhranie a správanie sa bolo špecificky navrhnuté pre predajné miesta klienta. Využíva sa koncept dvoch monitorov, kde predávajúca osoba plne kontroluje proces a parametre zmluvy a zákazník si na svojom monitore môže nezávisle skontrolovať obsah podpisovaného dokumentu i spracovanie svojich podpisov.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo vymyslieť a následne zrealizovať technológiu na digitálne podpisovanie úverových zmlúv (E-signing) a integrovať túto časť v rámci riešenia kompletnej „dematerializácie“, t.j. odbúrania papierových dokumentov z predajného procesu („Paperless koncept“).

Výsledok

Výsledkom je ucelené riešenie nasadené v praxi u niekoľkých kľúčových predajných partnerov klienta. V nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá rozšírenie na desiatky predajných miest.

Na daných predajných miestach je „bezpapierový“ proces praktikovaný ako prioritný spôsob uzatvorenia zmluvy, vďaka ktorému sa darí vybaviť viac žiadostí v rovnakom čase a výrazne rýchlejšie financovať zákazníkovi samotný úver.

Použité produkty

Signotec
Signotec

Signotec

Použité služby

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Testovanie
Testovanie

Testovanie

SLA
SLA

SLA

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!