CMS LARS Vivo 1.2

16.02.2012
CMS LARS Vivo 1.2

Verzia 1.2 prináša dôležité novinky v oblasti modularity, ako zlepšenie podpory pre mobilné zariadenia, nových typov obsahov a modulov a ďalšie iné updaty.

 CMS LARS Vivo vo verzii 1.2 prináša celý rad vylepšení i celkom nových funkcií. Hlavným prínosom tejto verzie je vylepšenie niektorých prvkov architektúry systému a užívateľského rozhrania. CMS LARS Vivo 1.2 tak predstavuje veľmi robustnú platformu pre vývoj moderných webových a mobilných riešení.

Vylepšená architektúra systému

Vivo COM (Component Object Model) je nová technológia pre vytváranie a závislú inicializáciu (dependency injection) programových komponent ako reusabilných prvkov vrámci aplikácie resp. vrstvy systémovej architektúry a to predovšetkým vrstvy aplikačné (ako nástupca staršieho DAO rozhrania), ale tiež vrstvy prezentačné (tzn. že Vivo UI komponenty môžu byť zároveň COM komponentami) s automatickou podporou ako lokálneho, tak vzdialeného prístupu k metódam komponent za použitia RESTfull rozhrania a dátového formátu JSON. Vivo COM tak predstavuje reálnu PHP alternatívu k etablovaným komponentovým technológiám COM (Microsoft) a EJB (Java).

Vylepšená modulárna architektúra s podporou XML popisovačov pre Vivo moduly + volitelný administračný modul poskytujúcí jednoduchý prehľad o moduloch a v nich zahrnutých funkčných rozšíreniach (typoch entít, obsahov, UI komponent) s možnosťou ich aktivácie vrámci siete (extension enabling).

Možnosť užívateľskej reindexácie časti úložiska oprávneným užívateľom vrámci administračného modulu Explorer.

Rozšírenie obsluhy udalostí (event handlingu) o nové typy udalostí zlepšuje možnosti vývojárov obsluhovať najrôznejšie stavy v systéme.

Vylepšené užívateľské rozhranie a vzhľad

V základnom administračnom module Explorer je novo použitý Ribbon, ktorý zprehľadňuje jeho ovládanie. Ribbon je samozrejme určený taktiež k ľubovolnému použitiu vo vývoji funkcionality pre ďalšie moduly. Príkladom aplikácie Ribbonu na samostatnom module je jeho nasadenie do HR modulu, ktorý tak získal intuitívnejšie ovládanie.

Nový Data grid pre využitie v moduloch, ktoré vyžadujú zobrazenie prehľadov rôzných záznamov. Data Grid umožňuje prehľadné filtrovanie záznamov, radení podľa stĺpcov, fixné poziciovanie hlavičky tabuľky, skrývanie stĺpcov (pravý klik na záhlavie tabuľky), ovládanie tabuľky pomocou klávesnice (šípky) a postupné dočítanie ďalších riadkov do tabuľky.

Zvýraznenie panelov s odkazom na editáciu príslušného dokumentu (komponenty) umožňuje v režime prieskumníka (viewer) prehľadné zobrazenie použití jednotlivých komponent na stránke a priamy prístup k ich editácii.

Nové východzie šablóny vzhľadu pre všetky základné a rozšírené typy obsahu umožňujú ihneď po vytvorení novej siete jej prehľadné zobrazenie. Tieto vlastnosti možno užívať pri prototypovaní nových webov priamo v CMS LARS Vivo, keď ešte nie sú nakódované špecifické štýly prípadne šablóny.

Vylepšenie stávajúcich typov obsahov a nové obsahy

K obsahu IFrame je možné pridať ľubovolný ďalší atribút.

Nový rozšířený typ obsahu RSS Feeds , ktorý slúži pre registráciu RSS feedov do hlavičky príslušnej stránky (tag <link rel="alternate"…/> v hlavičke stránky). Samotné generovanie RSS je generickou súčasťou CMS LARS Vivo, ktorá je v tomto prípade využitá.

Ďalšie vylepšenia a úpravy

  • Možnosť náhodného radenia dokumentov v prehľade.
  • Rozšírenie validátoru formulárových polí o nové kontroly.
  • Zjednotenie pojmu jednoobsahový a viacobsahový dokument. Obecný dokument novo vždy ponúka možnosť pridania ďaľšieho obsahu až do limitu stanoveného konfiguráciou.
  • Pridanie možnosti voľby radenia vrámci zložky a i samotných zložiek.
  • Špecifické šablóny alebo celé chybové stránky pre chybové stavy (typicky stavy 401, 403, 404).
  • V dokumente je teraz možné definovať atribúty odkazu (počnúc cieľom otvorenia linku).
  • Viac než 20 ďaľších menších úprav a vylepšení.

Partneri môžu vrámci licenčného programu LDK sťahovať túto novú verziu priamo z SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.2

Viac aktuálnych informácií o produkte nájdete tu.