Service Level Agreement

Service Level Agreement

V Lundegaarde SLA chápeme ako celú sadu garantovaných servisných služieb určených na rozvoj dodávaných riešení. Ponúkame služby zamerané na riešenia samotné, na infraštruktúru a na podporu vývoja.

Riešenia

Pre servisné služby webových riešení je kľúčové udržiavanie know-how v rámci určeného servisného tímu, ktoré zahŕňa priebežnú aktualizáciu dokumentácie a odovzdanie znalostí pri zmene členov servisného tímu. Poskytujeme tak záväzok kontinuity servisu dodaného riešenia. Sme schopní ponúknuť garanciu vyriešenia incidentu podľa jeho kategorizácie v dohodnutých termínoch, a to až v režime 24x7.

Doplnkovo je možné dohodnúť automatizované bezpečnostné testovanie a automatizované užívateľské testovanie. Bezpečnostné testy vykonávame s dôrazom na riziká definované iniciatívou OWASP, kde zaisťujeme kontinuálne testy bezpečnosti riešenia podľa dohodnutých parametrov. Pri užívateľskom testovaní využívame nástroj Selenium na testovanie užívateľských scenárov konkrétneho použitia riešenia. Vzhľadom na široké previazanie našich riešení s externými systémami ponúkame i kontinuálny monitoring integračných väzieb, ktorý odhalí problémy pri výpadku alebo zmene parametrov využívaných rozhraní. 

Samotný rozvoj riešení (nové funkcie, úpravy designu, apod.) je možné riešiť pomocou dohodnutých zvýhodnených balíčkov, prípadne s využitím programu Webtenance®.

Infraštruktúra

V rámci servisu infraštruktúry ponúkame konzultačné a analytické služby z oblasti prevádzky webových riešení. Zaisťujeme inštaláciu, konfiguráciu, správu a pravidelnú aktualizáciu behového prostredia vrátane nezávislého monitoringu dostupnosti a výkonnosti.  

Podpora vývoja

Pre zákazníkov s vlastným vývojovým tímom ponúkame inštaláciu a prevádzku celého automatizovaného systému kontinuálnej integrácie a nasadzovania (automated continous integration and deplyoment system).

Chcem túto službu
  • Zaistenie kontinuity servisu
  • Garancia doby vyriešenia podľa zvoleného programu
  • Individuálne nastavenie služieb podľa potrieb konkrétneho riešenia

Výhody

odhadnuteľné náklady

Náklady na servis a rozvoj riešenia sú jasne plánovateľné a riaditeľné. Parametre služby je možné priebežne meniť podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek.

transparentnosť

Nemáme žiadne tajnosti. Pokiaľ sme tak dohodnutí, poskytneme vám prístup k zdrojovým kódom. Dokumentáciu máte k dispozícii on-line a v helpdesku vidíte, čo sa deje.

Stanovené kompetencie

Podle RASCI matice vždy stanovíme jasné pravidlá rozdelenia kompetencií. Znižujeme tak riziko plynúce z prípadných nedorozumení a zaisťujeme, že sa každý môže sústrediť práve na svoju kompetenciu.

Ďalšie služby

Technické konzultácie
Technické konzultácie

Technické konzultácie

Webhosting
Webhosting

Webhosting

Webtenance®
Webtenance®

Webtenance®

World Wide Web service
World Wide Web service

World Wide Web service

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!