Prototypovanie webových/natívnych aplikácií

Prototypovanie webových/natívnych aplikácií

„OVerTE SI FUNGOVanie APLIKáCiE NA INTERAKTíVNoM PROTOTYPe skôr, NEŽ ZAČNETE PROGRAMOVAť.“ 

Na základe vašich požiadaviek vytvoríme interaktívny prototyp budúcej aplikácie (webu), na ktorej si overíte jej fungovanie a odhalíte prípadné nedostatky už v návrhu. Vďaka použitiu profesionálnych nástrojov je príprava prototypu veľmi rýchla a umožňuje niekoľkonásobné iterácie. Maketu aplikácie môžete podrobiť např. užívateľskému testovaniu a získať cennú spätnú väzbu už v počiatočných fázach projektu, omnoho skôr, než začne samotný vývoj.

AKo PROTOTYPOVaNie PReBieHa:

 1. Zber požiadaviek - na základe zadánia/špecifikácie určíme, ktoré časti budúcej aplikácie prevedieme do interaktívneho prototypu (nie vždy je účelné prototypovať všetko).
 2. Zjednodušený dizajn - pripravíme zjednodušený návrh kľúčových častí prototypu, ktorý s vami budeme konzultovať.
 3. Interaktívny prototyp - rozšírime návrh o detaily jednotlivých funkčných častí, doplníme interaktívne prvky a pripravíme simuláciu funkčnej logiky aplikácie.
 4. Zhodnotenie a spätná väzba - na základe spätnej väzby od vás, prípadne od reálných užívateľov, upravíme prototyp.
 5. Po odsúhlasení finálnej podoby prototypu pripravíme funkčnú špecifikáciu pre vývojárov.

KeDY TúTO SLUŽBU POUŽiť?

 • Keď chcete rýchlo demonštrovať/overiť uskutočniteľnosť vášho nápadu.
 • Keď chcete spresniť požiadavky na aplikáciu a uľahčiť komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu.
 • Keď chcete overiť jednotlivé časti designu na reálnych užívateľoch.
 • Keď potrebujete spresniť odhad prácnosti a nákladov na implementáciu a znížiť riziká ďalšieho vývoja
Chcem túto službu
 • Vizualizované zadanie v podobe interaktívneho prototypu
 • Pomôže získať konkrétnejšiu spätnú väzbu od zadávateľov
 • Overíte si správnosť každého detailu dizajnu
 • Zrýchlite celý proces výroby aplikácie
 • Znížite počet zmenových požiadaviek v pokročilých fázach vývoja

Výhody

RýCHLOSť NÁVRHU

Rýchlo môžete demonštrovať a overiť uskutočniteľnosť vášho nápadu. Je možné pripraviť viacero variantov riešenia a vzájomne ich porovnať a overiť na reálnych užívateľoch.

VIZUALIZáCia ZADaNia A sPrESNeNie POŽiADAVieK

Vizualizácia zadania zlepší komunikáciu medzi zadávateľom a realizačnými tímami. Minimalizujete tým počet zmien v ďalších fázach realizácie.

spresnenie ODHADov PRáCNOSTI A zNÍŽENie NÁKLADov NA VÝVOJ

Vďaka odladenému návrhu spresníte odhad prácnosti, znížite náklady na implementáciu a minimalizujete riziká ďalšieho vývoja.

Ďalšie služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Užívateľské testovanie
Užívateľské testovanie

Užívateľské testovanie

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!