KLUSTR Platform

KLUSTR Platform
KLUSTR Platform
KLUSTR Platform
KLUSTR Platform

KLUSTR Platform je najnovší produkt spoločnosti Lundegaard, ktorý rieši problematiku inovatívneho ONBOARDINGu (získanie a stotožnenie nových klientov) a UNDERWRITINGu (vyhodnotenie bonity klienta vrátane získavania informácií z úverových registrov) ako kľúčových aktivít vo finančných spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú úverovou problematikou. Tam, kde je to potrebné, možno tento produkt rozšíriť aj o riešenia pre oblasť ACCOUNT MANAGEMENTu a tým pádom pokryť celý životný cyklus úverovej žiadosti.

Riešenie je tiež koncipované ako „framework“ pre vyššie popísanú problematiku (kombinácia oblastí ONBOARDING-UNDERWRITING-ACCOUNT MANAGEMENT) a slúži ako základ pre prispôsobenie riešenia podľa požiadaviek koncového zákazníka.

Pri návrhu KLUSTR Platform sme sa snažili zúročiť naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti s návrhom a prevádzkou systémov pre finančné inštitúcie. Prečo vlastne názov KLUSTR? Tu sme si vypožičali a mierne „upravili“ všeobecný pojem, ktorý v jednom zo svojich významov znamená spojenie viacerých dodávateľov a inštitúcií, ktorí sú špecialistami na danú problematiku a spoločne dodávajú konečnému zákazníkovi produkt a riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

Pre koho je KLUSTR Platform určený a aké typické problémy rieši u jednotlivých zákazníkov?

Produkt či riešenie postavené na báze KLUSTR Platform je určené pre široké spektrum finančných inštitúcií, ktoré možno pre ilustráciu rozdeliť do týchto oblastí:

  • Oblasť 1: Poskytovatelia mikropôžičiek: inovatívny spôsob stotožnenia žiadateľa v súlade s požiadavkami na KYC proces (Know Your Customer) a AML, efektívny systém pre AFS (Anti Fraud management) a ľahko modifikovateľný nástroj pre riadenie životného cyklu žiadosti sú najčastejšie požiadavky koncových zákazníkov z tejto oblasti.
  • Oblasť 2: Nebankový poskytovateľ spotrebných úverov stredného alebo väčšieho rozsahu: typickým problémom je čiastočne alebo úplne zastaralá užívateľská cesta reprezentovaná vstupnými formulármi či kanálmi pre získanie nových klientov. Nový návrh užívateľského zážitku pri nadobudnutí žiadosti nezriedka vyžaduje veľké zásahy do informačného systému, ktoré nie sú jednoducho realizovateľné. Nasadenie KLUSTR Platform, ktorý obsahuje predpripravenú sadu riešení ako pre oblasť front-end aplikácií, tak back-office časti systému, tento problém dokáže efektívne riešiť.
  • Oblasť 3: Bankové inštitúcie: rýchla implementácia systému s minimálnymi požiadavkami na integráciu na bankové systémy umožňuje zaviesť nový produkt a overiť jeho životaschopnosť v reálnom prostredí.
  • Ďalšie oblasti: KLUSTR Platform je tiež koncipovaný ako otvorené riešenie, ktoré môže byť nasadené aj mimo oblasť finančných inštitúcií. Ide najmä o sektor Automotive, (získavanie nových klientov v rámci žiadostí o finančné služby typu operatívny leasing, poistenie vozidiel či služby autopožičovní) ďalej oblasť Telco (stotožnenie a pre-scoring žiadateľa o komplementárne služby spojené s telco segmentom) a v neposlednom rade oblasť Utility (tarifa na elektrinu, plyn či iné služby tohto charakteru).

Pre ďalšie informácie o platforme a partneroch zapojených do KLUSTR Platform prejdite na www.klustr.eu

Chcem tento produkt
  • Obstaranie a posúdenie žiadostí o úverové produkty pomocou inovatívnych metód.
  • Znižovanie nákladov potrebných na získanie nového klienta.
  • Umožňuje otvorenie nových obchodných kanálov a overenie životaschopnosti nových produktov.
  • Minimálna integrácia do existujúceho informačného systému finančnej inštitúcie.

Výhody

Získavanie a adaptácia nových klientov

Vďaka napojeniu na služby digitálneho výkonnostného marketingu je možné vykonať pre-scoring žiadateľov z kampaní a výrazne tak zvýšiť pravdepodobnosť, že klient na takto pripravenú ponuku produktu pozitívne zareaguje a žiadosť bude transformovaná na zmluvu.

Zníženie administratívnej záťaže a nákladov na back-office

OCR a automatizované metódy overenia dokladov totožnosti nevyžadujú manuálnu kontrolu pracovníkom back-office. Pokročilý proces vyhodnotenia žiadostí umožňuje včasné zamietnutie žiadosti, bez toho aby bolo nutné vykonať dodatočnú manuálnu kontrolu pracovníkom inštitúcie. To vedie k zníženiu tele-verifikačných nákladov, nevykonávajú sa dotazy do externých platených registrov atď. 

Online Fraud Management 

Kombinácia zberu „Device fingerprint“ a behaviorálnych dát užívateľa v kombinácii so strojovým učením nad týmito dátami umožňuje vytvárať modely a behaviorálne profily tak, aby bolo možné v reálnom čase sledovať odchýlky v správaní žiadateľov – to vedie k včasnej identifikácii potencionálneho podvodu.

"Bezpapierový" proces

Celý proces obstarania a posúdenia žiadosti je navrhnutý tak, aby bol plne online a „bezpapierový“.

"10-minutes time to money"

Zákaznícka cesta v nadväznosti na požiadavky KYC a AML procesu je navrhnutá tak, aby mohlo dôjsť k prefinancovaniu žiadosti v čo najkratšom čase.

Inovatívne metódy

Inovatívne metódy stotožnenia žiadateľa (oblasť ID Verification a Face Resolution) výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že žiadosť bude klientom dokončená a nebude vyžadovaný manuálny zásah pracovníkov finančnej inštitúcie.

Behaviorálna Biometria 

Znižuje sa FTS (fraud-to-sales) – podiel objemu podvodov na obrate – vďaka zberu behaviorálnych dát počas celej zákazníckej cesty, kedy do posudzovacieho procesu vstupujú širšie dáta než len dáta zo samotnej žiadosti. To umožňuje okamžité zapojenie ďalších rozhodovacích pravidiel.

Psychometrické skórovanie 

Vytvorenie psychometrického profilu, ktorý je pre každého žiadateľa jedinečný v kombinácii s tradičnou analýzou rizík, umožňuje posúdenie žiadosti klientov, ktorí nemajú žiadnu kreditnú históriu (napr. žiadateľ vo veku 18 rokov).

Ďalšie produkty

Lifetrace
Lifetrace

Lifetrace

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

Liferay
Liferay

Liferay

KLUSTR Platform
KLUSTR Platform

KLUSTR Platform

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Signotec
Signotec

Signotec

{ "xs" : 12, "ms" : 6 , "sm" : 6, "md" : "2" }

Chcem tento produkt

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!